Konkurs „Ksiądz Zdzisław Peszkowski w pamięci sanoczan”

Home / Aktualności / Konkurs „Ksiądz Zdzisław Peszkowski w pamięci sanoczan”
Treść wiadomości
----

Konkurs

„Ksiądz Zdzisław Peszkowski w pamięci sanoczan”

 

 1. Organizatorzy:
 • Burmistrz Miasta Sanoka
 • Fundacja „Golgota Wschodu” w Warszawie
 • Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku

 

 1. Cele konkursu:
 • Wzbogacenie informacji o życiu i działalności ks. Zdzisława Peszkowskiego poprzez zebranie wspomnień/relacji/świadectw ludzi, którzy Go znali.

 

 • Stworzenie możliwości podzielenia się swoimi wspomnieniami, pamiątkami, emocjami i wrażeniami ze spotkań z Księdzem.

 

 • Zainteresowanie sanoczan działalnością księdza Zdzisława Peszkowskiego, harcerza
  i żołnierza, jeńca obozu w Kozielsku, oficera armii gen. Wł. Andersa, opiekuna „Dzieci Tułaczych” wywiezionych ze Związku Sowieckiego i umieszczonych
  w obozach na terenie Afryki i Indii, wykładowcy wyższego seminarium duchownego
  w USA, naczelnego kapelana ZHPpgK, kapelana Rodzin Katyńskich
  i Pomordowanych na Wschodzie, założyciela Fundacji „Golgota Wschodu”.

 

 • Rozwijanie zainteresowań historycznych i literackich młodzieży.

 

 • Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Konkurs adresowany jest do wszystkich, także do osób spoza Sanoka, pragnących w tej formie upamiętnić osobę ks. Zdzisława Peszkowskiego; do uczniów szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.

 

 • Uczestnicy konkursu odnajdują osoby, które znały księdza Zdzisława Peszkowskiego lub spotkały się z nim, przeprowadzają rozmowę/wywiad, kopiują zdjęcia, filmy i nagrania z ich spotkań z Księdzem.

 

 • Uczestnikami konkursu mogą być także osoby, które znały księdza Zdzisława Peszkowskiego lub spotkały się z Nim i chciałyby osobiście podzielić się posiadanymi informacjami.

 

 • Uczestnicy konkursu sporządzają opis/relację/sprawozdanie, następnie w formie wydruku (dopuszcza się też czytelny rękopis i oryginały zdjęć, które po zeskanowaniu zostaną zwrócone) przekazują na adres koordynatora konkursu:

Krystyna Chowaniec, ul. Sadowa 18c/17, 38-500 Sanok.

 

 • Do pracy pisemnej proszę załączyć (w miarę możliwości) wersję elektroniczną tekstu
  i fotografii oraz nagrań ze spotkań z Księdzem.

 

 • Do pracy proszę dołączyć następujące dane: imię i nazwisko, adres, szkoła/uczelnia, adres e-mail, telefon do kontaktu.

 

 • Jury oceniać będzie prace w 3 kategoriach:

– uczniowie szkół podstawowych

– uczniowie szkół ponadpodstawowych

– studenci i osoby dorosłe

 

 • Jury oceniając prace uczestników konkursu będzie uwzględniać:

– szczegółowość i dokładność opisu spotkań, rozmów

– znaczenie opisywanych zdarzeń

– udokumentowanie przekazanych wspomnień

 

 • Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.

 

 1. Terminy konkursu:
 • 30 września 2021 r. – przekazanie prac na wskazany adres
 • 8 października 2021 r. – 10.00, Sanocki Dom Kultury – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród,

 

 Uwaga! Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, upublicznienie jego nazwiska i imienia oraz wizerunku, a także publikację nadesłanych na konkurs tekstów i fotografii.

 

Do nadesłanych prac proszę załączyć poniższe oświadczenia.

OŚWIADCZENIE PELNOLETNIEGO UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *