Informacja dotycząca zdalnego nauczania

Home / Nauczanie Zdalne / Informacja dotycząca zdalnego nauczania
Treść wiadomości
----

Dyrektor szkoły informuje, że w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły, czyli od 25 marca 2020 roku zdalne nauczanie realizowane jest według planu lekcji.

Organizacja nauki:

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest codziennie logować się do dziennika elektronicznego i odebrać informacje od nauczyciela dotyczące realizacji zajęć planowanych w danym dniu.
 2. Nauczyciel umieszcza materiały w dniu, w którym ma odbyć się dana lekcja. Może to zrobić, dzień wcześniej po południu, ale uczeń nie ma obowiązku się z nimi zapoznać.
 3. Materiał przesłany do ucznia ma zawierać: temat, cel zajęć, wprowadzenie, link do materiałów, zadania do wykonania oraz termin ich wykonania. Zadania do wykonania mogą być przesłane z wykorzystaniem modułu dziennika elektronicznego „zadanie domowe”.
 4. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać będą wskazywane na bieżąco przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
 5. Nauczyciel, który zdecyduje się na pracę w czasie rzeczywistym (np. z użyciem skypa), dzień wcześnie informują uczniów o godzinie spotkania i podają link. Ta forma pracy zależy od możliwości technicznych uczniów danej klasy, czy grupy.
 6. Każdy uczeń lub rodzić może skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w formie:

– kontaktu mailowego poprzez dziennik elektroniczny w dowolnym czasie.

– kontaktu  mailowego poprzez dziennik elektroniczny w czasie dyżuru nauczyciela, harmonogram dostępny na stronie internetowej szkoły.

– kontaktu telefonicznego, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem.

 1. Specjaliści: pedagodzy, logopeda, nauczyciele prowadzący rewalidację oraz nauczyciele wspomagający będą dostępni dla ucznia i rodzica zgodnie z harmonogramem swojej pracy.
 2. Nauczyciele świetlicy będą przygotowywać dla swoich podopiecznych zabawy oraz inne aktywności, które dziecko może wykonać w domu.
 3. Nauczyciele biblioteki będą wspierać pracę uczniów i nauczycieli wskazując możliwość korzystania z księgozbiorów online, stworzą katalog programów radiowych i telewizyjnych, platform edukacyjnych wspomagających pracę ucznia, rodzica i nauczyciela.
 4. Nauczyciele dokonają modyfikacji planów nauczania dostosowując treści nauczania:

– do możliwości realizacji w formie zdalnego nauczania, w tym możliwości wykorzystania TIK oraz zasobów technicznych uczniów

– do możliwości  psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych uczniów.

Ustala się następujące sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów:

 1. Monitorowanie systematyczności odbierania informacji i materiałów przez ucznia lub rodzica oraz udzielania informacji zwrotnej przez ucznia .
 2. Kontrola poprawności merytorycznej wykonanych zadań.
 3. Prowadzenie testów online.
 4. Aktywność i odpowiedzi ustne podczas zajęć prowadzonych online.
 5. Informacja zwrotna od rodzica potwierdzająca wykonanie zadania przez ucznia (np. faktu przeczytania lektury)

 Ocenie podlegać będą następujące aktywności ucznia:

 1. Systematyczność odbierania informacji i materiałów przez ucznia oraz udzielania informacji zwrotnej przez ucznia (np. przesyłanie wiadomości o wykonaniu zadania, polecenia, projektu, scan lub zdjęcie rozwiązania, itp.)
 2. Poprawności merytoryczna wykonanych zadań, ich oryginalność i rzetelność, kompletność.
 3. Testy online.
 4. Odpowiedzi ustne podczas zajęć prowadzonych online.
 5. Aktywność i zaangażowanie w ucznia w proces zdobywania wiedzy.

Ustala się następujące sposoby informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce:

 1. Udzielanie informacji pisemnej w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie.
 2. Wpisanie oceny w dzienniku elektronicznym z zaznaczeniem aktywności, a którą wystawiono ocenę wg obowiązujących kategorii. Dopuszcza się stworzenie nowej kategorii „praca zdalna”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *