Środowiskowy Program Promocji Zdrowia

Home / Programy profilaktyczno-zdrowotne / Środowiskowy Program Promocji Zdrowia
Treść wiadomości
----

Realizując politykę prozdrowotną szkoły systematycznie zwiększamy ofertę, jakość i skuteczność edukacji zdrowotnej naszych uczniów. Traktujemy ją podmiotowo i długofalowo, obejmujemy jej zasięgiem coraz większe grono odbiorców. Współpracujemy z rodzicami, instytucjami, zapraszamy specjalistów. Ewaluujemy i modyfikujemy wprowadzone treści
z uwzględnieniem potrzeb i wniosków.

 Środowiskowy Program Promocji Zdrowia opracowany przez zespół pracowników Akademii Medycznej w Lublinie, realizujemy od 1996r., dostosowując go do potrzeb i realiów środowiska szkolnego.

Podstawowe cele programu:

Cel bezpośredni – odnoszący się do ucznia:

w wyniku realizacji programu uczeń ma posiąść zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi.

Cel pośredni – odnoszący się do środowiska domowego i szkolnego ucznia:

w wyniku realizacji programu zostanie podniesiona jakość działań podejmowanych na rzecz zdrowia ucznia przez osoby sprawujące nad nimi opiekę.

 

Realizowana podczas zajęć problematyka została podzielona na sześć bloków tematycznych:

 • Promocja zdrowia
 • Zdrowy styl odżywiania
 • Ruch w życiu człowieka
 • Higiena osobista i higiena otoczenia
 • Bezpieczeństwo w życiu codziennym
 • Zdrowie psychiczne.

 

Zajęcia prowadzą z uczniami wychowawcy klas podczas godzin wychowawczych. Treści i zakres realizowanych zagadnień uwzględniają oczekiwania głównego odbiorcy działań edukacyjnych oraz są dostosowane do ich potrzeb, problemów i zainteresowań.

 

Program realizowany jest we wszystkich klasach 1-8.

 Cel bezpośredniodnoszący się do ucznia może być osiągnięty przez:

 • Ukazanie uczniowi wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje.
 • Zapoznanie ucznia ze sposobami zachowania i umacniania, a także poprawy zdrowia.
 • Przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia.
 • Informowanie o rożnych rodzajach zagrożeń zdrowia człowieka i możliwościach ich minimalizowania
  i eliminowania.
 • Rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samo pielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach.
 • Kształtowanie umiejętności różnorodnego rozwijania własnych problemów zdrowotnych.
 • Wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań.

 

Cel pośredniodnoszący się do środowiska domowego i szkolnego ucznia może być osiągnięty przez:

 • Uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, jego wartości oraz jego zagrożeniach.
 • Ukazanie możliwości wspomagania dziecka (ucznia) w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowaniu stanów zagrażających temu.
 • Przedstawienie możliwości zmian otoczenia dziecka na otoczenie zdrowsze.                                                                                                                                                                                                                                                                             Aleksandra Czech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *