Komunikat Dyrektora – STYPENDIA SOCJALNE

Home / Aktualności / Komunikat Dyrektora – STYPENDIA SOCJALNE
Treść wiadomości
----

Dyrekcja Szkoły informuje, że w terminie od 27.08.2020 r. do 15.09.2020 r. w sekretariacie szkoły będą wydawane wnioski stypendialne. Wypełnione czytelnie i prawidłowo wnioski należy składać w Urzędzie Miasta I piętro pokój 24c w terminie od 01.09.2020 do 15.09.2020 r.

Uwaga:

  • Stypendium dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sanoka.
  • W przypadku rodziny wielodzietnej zaświadczenia/oświadczenia o dochodach przedstawiamy jednorazowo.

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać     w Biurze Stypendialnym Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 7 w nieprzekraczalnym terminie tj.

  • od 1 do 15 września 2020 roku w przypadku uczniów szkół
  • od 1 do 15 października 2020 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Miasta Sanoka.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) czyli 528,00 zł netto.

Wzór wniosku i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Sanoka I piętro pokój 24 c l osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46 52 848
Wzór wniosku do pobrania dostępny jest również na BIP Urzędu Miasta Sanoka

Wicedyrektor Marek Wojtowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *