Komunikat Dyrektora – STYPENDIA SOCJALNE

Home / Aktualności / Komunikat Dyrektora – STYPENDIA SOCJALNE
Treść wiadomości
----

Dyrekcja Szkoły informuje, że w terminie od 27.08.2020 r. do 15.09.2020 r. w sekretariacie szkoły będą wydawane wnioski stypendialne. Wypełnione czytelnie i prawidłowo wnioski należy składać w Urzędzie Miasta I piętro pokój 24c w terminie od 01.09.2020 do 15.09.2020 r.

Uwaga:

  • Stypendium dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sanoka.
  • W przypadku rodziny wielodzietnej zaświadczenia/oświadczenia o dochodach przedstawiamy jednorazowo.

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać     w Biurze Stypendialnym Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 7 w nieprzekraczalnym terminie tj.

  • od 1 do 15 września 2020 roku w przypadku uczniów szkół
  • od 1 do 15 października 2020 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Miasta Sanoka.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) czyli 528,00 zł netto.

Wzór wniosku i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Sanoka I piętro pokój 24 c l osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46 52 848
Wzór wniosku do pobrania dostępny jest również na BIP Urzędu Miasta Sanoka

Wicedyrektor Marek Wojtowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *